Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach

Dodatki mieszkaniowe

  DODATEK MIESZKANIOWY

Osoby, które ze względu na niski poziom dochodów, nie są w stanie opłacać czynszu (bądź innych kosztów utrzymania mieszkania) mogą podjąć starania o uzyskanie specjalnej pomocy finansowej w postaci dodatku mieszkaniowego.

O dodatek mieszkaniowy mogą się ubiegać osoby, które są: najemcami oraz podnajemcami mieszkań, mieszkają w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, zajmują lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność, są właścicielami lokali mieszkalnych oraz inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem, jak również osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Kryteriami przyznawania dodatków są:

 • dochód wspólnie zamieszkujących osób oraz
 • powierzchnia mieszkania

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

O dodatek mieszkaniowy można się ubiegać, jeśli średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w ostatnich trzech miesiącach (liczonych przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) nie przekracza:

 • 175 proc. najniższej emerytury dla gospodarstw jednoosobowych, czyli osób mieszkających samotnie,  
 • 125 proc. najniższej emerytury - dla gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość najniższej emerytury zmienia się, gdyż  podlega ona waloryzacji. Od 1 marca 2015 roku najniższa emerytura wynosi 880,45 zł. Zatem osoba mieszkająca samotnie ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powinna obecnie mieć średni dochód poniżej  1540,78 zł, a rodzina 1100,56 zł na osobę.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego – jeśli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Do dochodu nie wlicza się:

- zasiłku pielęgnacyjnego;

- dodatku pielęgnacyjnego;

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;

- dodatków dla sierot zupełnych;

- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka;

- pomocy w zakresie dożywiania;

- okresowych zasiłków z pomocy społecznej;

- jednorazowych świadczeń pieniężnych i w naturze z pomocy społecznej;

- dodatku mieszkaniowego;

- dodatku energetycznego.

Powierzchnia użytkowa mieszkania osoby, która ubiega się o dodatek, nie powinna przekroczyć odpowiedniej normy, określonej  jako „powierzchnia normatywna”, która w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • dla 1osoby – 35,00 m2
 • dla 2 osób – 40,00 m2
 • dla 3 osób – 45,00 m2 
 • dla 4 osób – 55,00 m2 
 • dla 5 osób – 65,00 m2 
 • dla 6 osób – 70,00 m2
 •  jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2

Przepisy dopuszczają  możliwość przekroczenia  powierzchni normatywnej, ale nie więcej niż o:

 • 30%, czyli dla 1 osoby do 45,50 m2, dla 2 osób do 52,00 m2, dla 3 osób do 58,50 m2, dla 4 osób do 71,50 m2, dla 5 osób do 84,50 m2, dla 6 osób do 91,00 m2,
   albo
 • 50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni całego lokalu nie przekracza 60% (gdy lokal ma bardzo duże przedpokoje, czy łazienkę).

Normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego zwiększa się o 15,00 m2, jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Osoba ubiegająca się o dodatek załatwia formalności w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

W ciągu miesiąca od złożenia wniosku jest wydawana decyzja. Pracownicy ośrodka pomocy społecznej lub gminy mogą przed wydaniem decyzji przeprowadzić wywiad środowiskowy. Od decyzji negatywnej można złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (za pośrednictwem organu, który wydał decyzję) zgodnie z pouczeniem zawartym na decyzji. Następnie jest możliwe odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wnioskodawca powinien przechowywać przez okres 3 lat dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych we wniosku, w celu ich udostępnienia na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Utworzono dnia 24.11.2015, 11:41

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny